PROJEKT TNBC

 Inhibitory białka STAT3

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr Umowy: POIR.01.02.00-00-0036/15. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu Innomed.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 9 999 355,06 zł

Inhibitory białka

STAT-3

GLG Pharma realizuje projekt pn. „Rozwój terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT-3 tj. cząsteczki GLG-805 lub GLG-302 oraz rozwój testów diagnostycznych opartych na metodach immunochemicznych do szybkiej diagnostyki nowotworu TNBC spowodowanego obecnością zaktywizowanego białka STAT-3, a także próby monitorowania stężenia białka w odpowiedzi na terapię za pomocą cząsteczek GLG-805 lub GLG-302”.

Projekt TNBC uzyskał w 2016 r. dofinansowanie z programu INNOMED, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całego Projektu TNBC wynosi 13 586 612,76 zł, z czego 9 999 355,06 zł będzie sfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, co stanowi ok. 74 % kosztów kwalifikowanych. Projekt realizowany będzie we współpracy z podwykonawcami z wiodących polskich uczelni, instytutami badawczymi oraz producentami kontraktowymi.

 

Celem Projektu TNBC jest opracowanie terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC, ang. Triple Negative Breast Cancer), opartej o zastosowanie innowacyjnych cząsteczek GLG-805 lub GLG-302.

 
W ramach Projektu TNBC planowane jest:

  1. Opracowanie odpowiednio bezpiecznych, nietoksycznych formulacji leczniczych unikalnych cząsteczek (GLG-805 lub GLG-302) do podawania drogą doustną lub dożylną, zapewniających stabilność substancji farmakologicznie czynnej i wysoką biodostępność, zgodnie  z  zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP, ang. Good Manufacturing Practice).
  2. Przeprowadzenie badań fazy przedklinicznej na liniach komórkowych i na modelu zwierzęcym w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności terapii, opartej na cząsteczkach GLG-805 lub GLG-302, a także wykazanie działania farmakologicznego cząsteczek w monoterapii,  jak również w terapii skojarzonej ze standardowymi chemioterapeutykami i innymi lekami, stosowanymi w terapii przeciwnowotworowej.
  3. Przeprowadzenie badań klinicznych z udziałem grupy pacjentek z TNBC, w celu oceny bezpieczeństwa i tolerancji oraz maksymalnej tolerowalnej dawki produktu badanego oraz efektywności terapii, za pomocą nowych produktów leczniczych.
  4. Opracowanie testu do immunodiagnostyki i monitorowania poziomu białka STAT-3 u pacjentów z TNBC.

 

Badania zostaną przeprowadzone w oparciu o zasady Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP, ang. Good Clinical Practice) oraz w oparciu o europejskie normy prawno-regaulacyjne i zasady etyczne. Nowa generacja terapii oparta będzie na inhibitorach białka STAT-3, czyli unikalnych i małych cząsteczkach, które blokują działanie białka STAT-3 w komórkach, co skutkuje zahamowaniem niekontrolowanego wzrostu komórek nowotworowych. Terapia daje nowe możliwości leczenia o alternatywnym do chemioterapii mechanizmie działania. Przeprowadzone dotychczas testy in vivo i in vitro na modelach zwierzęcych, wykazały dużą skuteczność cząsteczek opracowanych przez GLG Pharma, poprzez ich zdolność hamowania wzrostu komórek rakowych, zmniejszenie guza oraz zapobieganiu rozwoju nowotworów.  Ponadto inhibitory STAT-3 pomogą też poprawić skuteczność chemioterapii i innych celowanych terapii poprzez zapobieganie i leczenie nabytej oporności komórek rakowych na terapie onkologiczne.

Komercjalizacja wyników badań nastąpi w Polsce. Wyniki przeprowadzenia badań przemysłowych i rozwojowych będą szeroko rozpowszechniane, przez udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach  oraz przez publikacje w czasopismach naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zapytań ofertowych na usługi realizowane w ramach projektu „Rozwój terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT-3 tj. cząsteczki GLG-805 lub GLG-302 oraz rozwój testów diagnostycznych opartych na metodach immunochemicznych do szybkiej diagnostyki nowotworu TNBC spowodowanego obecnością zaktywowanego białka STAT-3, a także próby monitorowania stężenia białka w odpowiedzi na terapię za pomocą cząsteczek GLG-805 lub GLG-302” w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIA OFERTOWE

KONTAKT

Informacje Kontaktowe

 

GLG Pharma S.A.

ul. Duńska 9

54-427 Wrocław

Wrocławski Park Technologiczny

Budynek Delta

office@glgpharma.pl

Biuro Projektu TNBC:

ul. Duńska 9

54-427 Wrocław

Wrocławski Park Technologiczny

Budynek Delta

tnbc@glgpharma.pl

Koordynator ds. Realizacji Projektu:

Katarzyna Romanowska (+48 881 050 582, kromanowska@glgpharma.pl)

 

Kierownik Projektu Badań Klinicznych:

Małgorzata Guziewicz (+48 514 702 239, mguziewicz@glgpharma.pl)

 

W trakcie wysyłania ...

Błąd serwera ...

Formularz dostarczony

 

 

GALERIA

 

 

PL

/

EN

Project by Marsa Design Studio

www.marsa.pl